පොත් ප්‍රකාශකයෝ


දයාවංශ ජයකොඩි සහ සමාගම
නො. 86, 101,110 සහ112, ඇස්. මහින්ද හිමි මාවත,මරදාන, කොළඹ 10
දුර :  ,0772963727 , 0712695773
ඊ මේල් : dayawansa@sltnet.lk , dayawansa@dayawansajayakody.com
වෙබ් අඩවිය : www. dayawansajayakody.com

සූරිය ප්‍රකාශකයෝ
නො : 109, ඇස් මහින්ද හිමි මාවත, මරදාන, කොළඹ 10
දුර : 2693607, 0773-203326
ඊ මේල් : sooriyabk@sltnet.lk
 


විජේසූරිය ග්‍රන්ථ කේන්ද්‍රය
නො: 812, මරදාන පාර, කොළඹ 10
දුර : 2569422, 2696675
ඊ මේල් :   malinda.wijesooriya@yahoo.com

සමයවර්ධන පොත් ප්‍රකාශකයෝ
නො: 61,63, මාලිගාකන්ද පාර, කොළඹ 10
දුර : 2683986,  2677539,  2694682, 5737431
ඊ මේල් : samayabooks@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය : www.samayabooks.com


මෙම පිටුව යාවත්කාලීන වෙමින් පවති.

-මින් විසිතුරු-

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. අගේ ඇති වැඩක් මින් . ශ්‍රීලංකා පොත් ප්‍රකාශකයන්ගේ සංගමයේ වෙබ් අඩවියෙත් ඇති ප්‍රකාශකයන් නමාකරණයේ ගැන සමහර link වැඩ කරන්නේ නැහැ. උදා - [ P-T ].
    අර උඩ තියන www.samayabooks.lk එක www.samayabooks.com ලෙස යාවත්කාලීන වෙන්න ඕනි.

    ReplyDelete

පොත් ගැන ලියන මට ශක්තියක් වෙන්න කියලා මේ ලිපිය ගැන අදහසක් දාලම යමු ද ?